Артқа қайту

Оферта шарты

Осы Шарт Жеке тұлғаларға (бұдан әрі "Пайдаланушы") арналған. Онлайн сервис "Birinshi Lombad" ("Бiрiншi Ломбард") ЖШС-қа (бұдан әрі "Ломбард") ұсынылады. Пайдаланушы мен Ломбард төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты:  

1.ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР:

1.1. Жария Оферта – пайдаланушыларға бағытталған, Сайтта Ломбард жариялайтын онлайн сервисті пайдаланудың осы ұсынысы;

1.2. Сайт – https://www.1lombard.kz

  1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ:

2.1. Шарттың мәтіні жария оферта болып табылады (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына сәйкес, Жария оферта-бұл ұсынысты жасаушы адамның ұсыныста көрсетілген шарттарда осы ұсынысқа жауап беретін кез келген адаммен шарт жасасу еркі қаралатын шарттың барлық елеулі талаптарын қамтитын ұсыныс). Офертаны акцептеу-онлайн сервисті пайдалану (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес). Қабылдау-бұл ұсыныс жіберілген адамның оны қабылдау туралы жауабы. Қабылдау толық және сөзсіз болуы керек. Осы жария оферта – Шарттың акцепті бойынша әрекет жасай отырып, Пайдаланушы өзінің құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігін, сондай-ақ Ломбардпен шарттық қатынастарға түсуге өзінің заңды құқығын растайды. Шарт жасасуға толық және сөзсіз Келісім (бұдан әрі – Акцепт) ломбардтың онлайн сервисін пайдалану және/немесе сервисті ұсыну шарттарын қабылдау арқылы оның шарттарымен айқын келісу болып табылады;

2.2. Шарттың акцепті Пайдаланушы осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетінін және Шарттың және оған барлық қосымшалардың жасалуымен тең екенін білдіреді. Жоғарыда айтылғандарға байланысты Шарттың мәтінін мұқият оқып шығыңыз. Егер сіз Шарттың қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, Ломбард сізге Ломбард сервисінің офертасын акцептеуден бас тартуды және/немесе сервисті ұсыну шарттарын қабылдауды ұсынады.

  1. ОНЛАЙН СЕРВИСТІ ПАЙДАЛАНУ:

3.1. Сайтта орналастырылған шарттармен, Шарттың мәтінімен танысқаннан кейін Пайдаланушы соманы сайтта көрсетілген тәсілдермен төлейді. Төлем фактісі барлық деректермен келісуді білдіреді.

3.2. Төлем мерзімі ресімдеу кезінде сайтта, сондай-ақ Ломбард жіберетін сервистік хатта көрсетіледі. Пайдаланушы төлемнің көрсетілген мерзімін өткізіп алған немесе төлем көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен жағдайда, Пайдаланушы ресімдеген қызмет жойылады. Қызметке ақы төлеу мерзімі пайдаланушыға алдын ала хабарлаусыз Ломбардқа байланысты емес себептер бойынша өзгертілуі мүмкін. Ломбард қызметтің сол құнын сақтау жөнінде өзіне міндеттеме алмайды.

3.3. Қызметтерді көрсетушінің талабы бойынша Ломбард өндіріп алатын қайтару немесе айырбастау үшін ақы төлеу тарифті қолдану шарттарына, қызметтерді көрсетушілер белгілеген ережелер мен шектеулерге байланысты болады.

3.4. Ломбард Пайдаланушыдан пайдаланушының деректерін өзгерту бойынша қызмет көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы алуға құқылы. Комиссия мөлшері сайтта көрсетілген.

3.5. Банк картасын байланыстыру сервисін қосу бойынша іс-әрекет жасай отырып, Пайдаланушы үшінші тұлғалардың ақпаратты сақтауына, банк картасын байланыстыру сервисін пайдалану үшін дербес толық жауапкершілікті алуға, үшінші тұлғалардың логинді, парольді, бақылау сұрағына жауапты, карта нөмірін ықтимал пайдаланумен байланысты барлық тәуекелдерді алуға, автоматты авторизацияны пайдалануға, оның ішінде алынған хабарламаны электрондық поштаға және өзге де ақпаратқа жолдаған кезде пайдалануға өзінің келісімін растайды.

3.7. Ломбард Пайдаланушыға қызмет көрсетуден бас тартуға немесе құжаттарды қосымша сұратуға құқылы.

3.8. Онлайн сервисті пайдалану кезінде үшінші тұлғалар жасаған және/немесе жүктеген, оның ішінде деректер негізінде қалыптастырылған мазмұн ұсынылуы мүмкін.

3.9. Ломбард Шартта көрсетілгендерден басқа, онлайн сервиске қатысты ешқандай өзге кепілдіктер бермейді. Атап айтқанда, Ломбард онлайн сервистің мазмұнына, олардың ерекше функционалдық мүмкіндіктеріне, сенімділігіне, қолжетімділігіне және пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкестігіне, сондай-ақ үшінші тұлғалардың міндеттемелерін орындауына қатысты ешқандай міндеттемелерді өзіне алмайды.

3.10. Пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында пайдаланушылардың өтініші бойынша ақшаны қайтару осы ақша алынған сыртқы шоттарға ғана жүзеге асырылады. Пайдаланушының өтініші бойынша қайтару қолданыстағы немесе осы мақсаттар үшін ашық Qiwi әмиянына оны пайдаланушының деректерімен тиісті сәйкестендіру мүмкіндігі болған жағдайда жүзеге асырылуы мүмкін терминалдық жүйелер арқылы ақша енгізу (сайтта сатып алу) жағдайлары ерекшелік болып табылады. Пайдаланушылардың өтініші бойынша қолма-қол ақшаны қайтару қолма-қол ақшаны тікелей өкілдің орналасқан жері бойынша сатып алған кезде ғана жүргізіледі. Ақшаны қолма-қол ақшамен қайтарған кезде өкілдің төлем жүйелеріне ақы төлеу жөніндегі шығыстар үшін өтемақыны ұстап қалуға құқығы бар.